Home » ชีวิตหลังเรียนจบ » การยังคงติดต่อสัมพันธ์

การยังคงติดต่อสัมพันธ์

Young woman talking on a mobile phone

ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกศิษย์เก่าสำหรับนักศึกษานานาชาติหลังจากที่พวกเขาออกจากสหราชอาณาจักร