Home » คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษานานาชาติเพื่อการวางแผนการเรียนในสหราชอาณาจักร อาทิเช่นข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่าย ทีพัก สุขภาพ ความปลอดภัย การเดินทาง และอีกมากมาย