Home » Woodhouse Grove School, Apperley Bridge
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 1055
จำนวนผู้โดยสาร: 100
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  •  เมโธดิสต์
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล