Home » Woldingham School
ประเภทของโรงเรียน
 • หญิง
จำนวนนักเรียน: 542
จำนวนผู้โดยสาร: 316
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
 • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
 • คาทอลิค
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • ฮาลาล
 • โคเชอร์
 • เจ