Home » Wisbech Grammar School, Wisbech
ประเภทของโรงเรียน
 • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 586
จำนวนผู้โดยสาร: 0
ประเภทของที่พัก
 • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
 • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
 • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
 • แองกลิกัน
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • ฮาลาล
 • โคเชอร์
 • เจ