Home » Westminster Cathedral Choir School, London
ประเภทของโรงเรียน
  • ชาย
จำนวนนักเรียน: 170
จำนวนผู้โดยสาร: 30
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • คาทอลิค
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล
  • เจ