Home » West Hill Park, Fareham
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 245
จำนวนผู้โดยสาร: 28
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล
  • โคเชอร์