Home » Wellington College, Berkshire
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 1045
จำนวนผู้โดยสาร: 835
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
  • อยู่ประจำ
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • แองกลิกัน
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล
  • เจ