Home » Wellington College, Crowthorne
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 1050
จำนวนผู้โดยสาร: 830
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • แองกลิกัน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล