Home » Thornlow Preparatory School, Weymouth
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 71
จำนวนผู้โดยสาร: 10
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน