Home » Sylvia Young Theatre School, London
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 250
จำนวนผู้โดยสาร: ไม่ทราบ
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด