Home » Sussex House, London
ประเภทของโรงเรียน
  • ชาย
จำนวนนักเรียน: 180
จำนวนผู้โดยสาร: 0
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • แองกลิกัน
  • คริสเตียน