Home » Sunningdale School, Sunningdale
ประเภทของโรงเรียน
  • ชาย
จำนวนนักเรียน: 110
จำนวนผู้โดยสาร: 100
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล
  • โคเชอร์