Home » Summer Fields, Oxford
ประเภทของโรงเรียน
  • ชาย
จำนวนนักเรียน: 244
จำนวนผู้โดยสาร: 202
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ