Home » Stonyhurst Language School
ประเภทของโรงเรียน
  • ศูนย์การศึกษานานาชาติ
จำนวนนักเรียน: 57
จำนวนผู้โดยสาร: 57
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
ศาสนา
  • คาทอลิค
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • เจ