Home » Stoke College, Sudbury
ประเภทของโรงเรียน
 • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 157
จำนวนผู้โดยสาร: 9
ประเภทของที่พัก
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
 • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
 • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
ศาสนา
 • ไม่นับถือนิกายใด
 • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • ฮาลาล
 • โคเชอร์