Home » St Edward's School, Oxford
ประเภทของโรงเรียน
 • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 681
จำนวนผู้โดยสาร: 553
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
 • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
 • แองกลิกัน
 • คริสเตียน
 • คาทอลิค
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • ฮาลาล