Home » St David's College, Llandudno
ประเภทของโรงเรียน
 • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 240
จำนวนผู้โดยสาร: 117
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
 • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
 • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
 • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • ฮาลาล
 • โคเชอร์