Home » St Andrew's School, Eastbourne
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 375
จำนวนผู้โดยสาร: ไม่ทราบ
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • ฮาลาล
  • มังสวิรัติ
  • โคเชอร์