Home » Spratton Hall School, Northampton
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 397
จำนวนผู้โดยสาร: 0
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • แองกลิกัน
อาหารพิเศษ
  • ฮาลาล
  • มังสวิรัติ