Home » Sherborne International
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
  • ศูนย์การศึกษานานาชาติ
จำนวนนักเรียน: 160
จำนวนผู้โดยสาร: 160
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • เจ
  • ฮาลาล
  • โคเชอร์