Home » Sherborne School International College, Sherborne
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 152
จำนวนผู้โดยสาร: 152
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล
  • โคเชอร์