Home » Saint Peter's School, York
ประเภทของโรงเรียน
 • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 560
จำนวนผู้โดยสาร: ไม่ทราบ
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
 • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
 • แองกลิกัน
 • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • โคเชอร์
 • ฮาลาล
 • เจ