Home » Saint Paul's School, London
ประเภทของโรงเรียน
 • ชาย
จำนวนนักเรียน: 933
จำนวนผู้โดยสาร: 34
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
 • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
 • แองกลิกัน
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • โคเชอร์
 • ฮาลาล
 • เจ