Home » Saint Paul's Prep School, London
ประเภทของโรงเรียน
  • ชาย
จำนวนนักเรียน: 436
จำนวนผู้โดยสาร: 0
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • แองกลิกัน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • โคเชอร์
  • ฮาลาล
  • เจ