Home » Saint Mary's School, Shaftesbury
ประเภทของโรงเรียน
  • หญิง
จำนวนนักเรียน: 300
จำนวนผู้โดยสาร: 200
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • คาทอลิค