Home » Saint Mary's School Ascot, Ascot
ประเภทของโรงเรียน
  • หญิง
จำนวนนักเรียน: 388
จำนวนผู้โดยสาร: 378
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • คาทอลิค
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • โคเชอร์