Home » Saint Mary's Hall, Stonyhurst
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 215
จำนวนผู้โดยสาร: 42
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • คาทอลิค
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • โคเชอร์