Home » Saint James Independent School For Boys (Senior), Twickenham
ประเภทของโรงเรียน
  • ชาย
จำนวนนักเรียน: 365
จำนวนผู้โดยสาร: 26
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ