Home » Saint Faith's, Cambridge
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 538
จำนวนผู้โดยสาร: 0
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน
  •  เมโธดิสต์
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • โคเชอร์
  • ฮาลาล
  • เจ