Home » Saint Edward's School, Reading
ประเภทของโรงเรียน
  • ชาย
จำนวนนักเรียน: 124
จำนวนผู้โดยสาร: 0
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • โคเชอร์
  • ฮาลาล