Home » Saint Dominic's Priory School, Stone
ประเภทของโรงเรียน
 • หญิง (มีผู้ชายบ้าง)
จำนวนนักเรียน: 200
จำนวนผู้โดยสาร: ไม่ทราบ
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
 • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
 • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
 • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
 • คาทอลิค
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • ฮาลาล