Home » Saint Bede's School - The Dicker, Hailsham
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 750
จำนวนผู้โดยสาร: 300
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • โคเชอร์
  • ฮาลาล