Home » Rupert House School, Henley-On-Thames
ประเภทของโรงเรียน
 • หญิง (มีผู้ชายบ้าง)
จำนวนนักเรียน: 205
จำนวนผู้โดยสาร: 0
ประเภทของที่พัก
 • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
 • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
 • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
 • คริสเตียน
 • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • โคเชอร์
 • ฮาลาล
 • เจ