Home » Roedean School, Brighton
ประเภทของโรงเรียน
  • หญิง
จำนวนนักเรียน: 380
จำนวนผู้โดยสาร: 270
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • แองกลิกัน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล