Home » Rockport, Holywood
ประเภทของโรงเรียน
 • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 186
จำนวนผู้โดยสาร: 27
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
 • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
 • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
 • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • โคเชอร์
 • ฮาลาล
 • เจ