Home » Queen's College, Taunton
ประเภทของโรงเรียน
 • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 564
จำนวนผู้โดยสาร: 197
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
 • ระดับเนอสเซอรี่ (4 ปีขึ้นไป)
 • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
 • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
 •  เมโธดิสต์
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • ฮาลาล