Home » Old Swinford Hospital
ประเภทของโรงเรียน
  • ชาย
จำนวนนักเรียน: 638
จำนวนผู้โดยสาร: 371
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน