Home » Old Hall School, Telford
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 245
จำนวนผู้โดยสาร: ไม่ทราบ
ช่วงอายุ
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • โคเชอร์