Home » Northease Manor School
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 111
จำนวนผู้โดยสาร: 44
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล