Home » Norland Place School, London
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 230
จำนวนผู้โดยสาร: 0
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • เจ