Home » New Beacon, The, Sevenoaks
ประเภทของโรงเรียน
  • ชาย
จำนวนนักเรียน: 400
จำนวนผู้โดยสาร: 18
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล
  • โคเชอร์