Home » Moon Hall School, Dorking
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 45
จำนวนผู้โดยสาร: 6
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • แองกลิกัน