Home » Milton Abbey School, Blandford
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 220
จำนวนผู้โดยสาร: 208
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • แองกลิกัน