Home » Mary Erskine School, The, Edinburgh
ประเภทของโรงเรียน
  • หญิง (มีผู้ชายบ้าง)
จำนวนนักเรียน: 736
จำนวนผู้โดยสาร: 25
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด