Home » Marlborough College, Marlborough
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 920
จำนวนผู้โดยสาร: 890
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • แองกลิกัน
  • คริสเตียน