Home » Lockers Park School, Hemel Hempstead
ประเภทของโรงเรียน
 • ชาย
จำนวนนักเรียน: 146
จำนวนผู้โดยสาร: 66
ประเภทของที่พัก
 • อยู่ประจำ
 • ไป-กลับ
 • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
 • ก่อนระดับเตรียม (7 -13 ปี)
 • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
 • ไม่นับถือนิกายใด
อาหารพิเศษ
 • มังสวิรัติ
 • ฮาลาล
 • โคเชอร์
 • เจ