Home » Leighton Park School, Reading
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 490
จำนวนผู้โดยสาร: 150
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
  • Weekly/flexible boarding
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • เควกเกอร์
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล
  • โคเชอร์