Home » Latymer Preparatory School, The, London
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 161
จำนวนผู้โดยสาร: 0
ประเภทของที่พัก
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • ระดับเตรียม (7 -13 ปี)
ศาสนา
  • ไม่นับถือนิกายใด