Home » King's College, Taunton
ประเภทของโรงเรียน
  • สหศึกษา
จำนวนนักเรียน: 460
จำนวนผู้โดยสาร: 286
ประเภทของที่พัก
  • อยู่ประจำ
  • ไป-กลับ
ช่วงอายุ
  • มัธยมต้น (14 -16 ปี)
  • มัธยมปลาย (16-18 ปี)
ศาสนา
  • คริสเตียน
  • แองกลิกัน
อาหารพิเศษ
  • มังสวิรัติ
  • ฮาลาล